فال حافظ

فال حافظ

گوهر مخزن اسرار همان است که بود
عاشقان زمره ارباب امانت باشند
از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح
طالب لعل و گهر نيست وگرنه خورشيد
کشته غمزه خود را به زيارت درياب
رنگ خون دل ما را که نهان مي داري
زلف هندوي تو گفتم که دگر ره نزند
حافظا بازنما قصه خونابه چشم
حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود
لاجرم چشم گهربار همان است که بود
بوي زلف تو همان مونس جان است که بود
همچنان در عمل معدن و کان است که بود
زان که بيچاره همان دل نگران است که بود
همچنان در لب لعل تو عيان است که بود
سال ها رفت و بدان سيرت و سان است که بود
که بر اين چشمه همان آب روان است که بود

تعبیر فال : اگر بدون فکر و اندیشه به کاری که داری ادامه بدهی، نتیجه ای جز شکست نخواهی برد. گمان نکن که راه رسیدن به مقصود دشوار است. هیچ مشکلی وجود ندارد که آسان نشود. عقل و اندیشه را راهنمای خود قرار ده.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.